GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ

Çalışan, BELPA ile arasındaki iş sözleşmesinin ifası sırasında Gizli Veriye erişmesi halinde işbu taahhütname hükümlerine uygun hareket edeceğini ve Gizli Verilerin güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli tüm önlemleri alacağını taahhüt eder.

İşbu Taahhütname kapsamında; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca tanımlanan özel nitelikli kişisel veriler, “Gizli Veri” olarak ifade edilmektedir. Bu bağlamda Gizli Veri, bir gerçek kişiye ilişkin etnik köken, felsefi inanç, din/mezhep/diğer inançlar, ceza mahkumiyeti/güvenlik tedbiri, siyasi düşünce, ırk, kılık kıyafet, sağlık, cinsel hayat, biyometrik veri, dernek, vakıf, sendika üyeliğine dair verilerdir.

İşbu Taahhütname kapsamında Gizli Veri işlemesi halinde Çalışan,

  • BELPA ile aksi yönde yazılı olarak mutabık kalınmadığı sürece, Gizli Verileri üçüncü kişilerle paylaşmayacağını,
  • Gizli Verilerin korunması için makul özen seviyesinin altına düşmeyeceğini ve gerekli tüm önlemleri alacağını,
  • Gizli Verileri kopyalamamayı ve tersine mühendislik yoluyla analiz etmeyeceğini,
  • Gizli Veriler üzerinde gizlilik uyarısı bulunuyor ise bu uyarıları kaldırmamayı,
  • Gizli Veriler üzerin bir veri güvenliği ihlali olması ya da ihlal şüphesi bulunması durumunda bunu derhal BELPA’e bildireceğini,
  • İşbu Taahhütnamenin ihlal edilmesini önlemek veya ihlalleri kontrol altına almak veya telafi etmek için BELPA’in talep edeceği tüm makul işlemleri yapacağını, kabul ve taahhüt etmektedir.